^Omhoog
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AB Voetzorg

Welkom op de website van AB Voetzorg


AB Voetzorg, de pedicure waar uw voeten tot in de teentjes worden verzorgd

Volg AB Voetzorg ook op
facebook

+31 (0)6 - 51 24 09 16

Voorwaarden & Disclaimer

Algemene Voorwaarden van AB Voetzorg

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen AB Voetzorg en een cliënt waarop AB Voetzorg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen AB Voetzorg
AB Voetzorg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. AB Voetzorg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan AB Voetzorg melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag AB Voetzorg het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag AB Voetzorg de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. AB Voetzorg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
AB Voetzorg vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. AB Voetzorg vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd . De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met AB Voetzorg is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de praktijk
AB Voetzorg heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien AB Voetzorg dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van AB Voetzorg niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door AB Voetzorg .

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet AB Voetzorg vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan AB Voetzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. AB Voetzorg neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem . AB Voetzorg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. AB Voetzorg zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
AB Voetzorg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, AB Voetzorg verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
AB Voetzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat AB Voetzorg is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. AB Voetzorg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
AB Voetzorg geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op gelnagels . Deze garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten dan de door AB Voetzorg geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de nagels, niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

10. Beschadiging & diefstal
AB Voetzorg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. AB Voetzorg meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een k lacht heeft over de behandeling , moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan AB Voetzorg . AB Voetzorg moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal AB Voetzorg de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien AB Voetzorg en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft AB Voetzorg het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen AB Voetzorg en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


AB Voetzorg
Melick, 17 juli 2015


Disclaimer van website AB Voetzorg

Ondanks de zorg en aandacht die AB Voetzorg aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie overnemen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AB Voetzorg. Het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

AB Voetzorg kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. AB Voetzorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

AB Voetzorg sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.


AB Voetzorg
Melick, 17 juli 2015